Contact

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN\

EINDGEBRUIKERS

 

VAN:

HaDeKa, gevestigd en kantoorhoudende te 2295 LX Kwintsheul, aan het Groenepad 4,

Hierna te noemen HaDeKa.

 

ARTIKEL 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘verkoper’: HaDeKa;

‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken;

‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen HaDeKa en een consument waarop HaDeKa deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HaDeKa, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

 

ARTIKEL 3. Offertes /orderbevestigingen

 1. Alle door HaDeKa uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.
 2. HaDeKa kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. HaDeKa is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in de offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering na overleg over datum en tijd.
 2. De consument is verplicht de aangekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. Bezorging van aankopen geschiedt volgens afspraak, HaDeKa behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten afzonderlijk op te geven.
 5. De door HaDeKa geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min 2% van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch o enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

ARTIKEL 5. Levertijd

 1. De door HaDeKa opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 4 weken overschrijden.
 2. Bij niet tijdige levering dient de consument HaDeKa schriftelijk in gebreke te stellen en HaDeKa een redelijke termijn stellen haar verplichting alsnog na te komen.

ARTIKEL 6. Technische eisen enzovoorts

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is HaDeKa er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

ARTIKEL 7. Garantie

 1. HaDeKa garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans ten minste gedurende een periode die de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door Hadeka geleverde product worden gegarandeerd.
 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is HaDeKa verplicht binnen 20 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
 3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij HaDeKa ter reparatie te worden aangeboden. Bij reparatie aan huis binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de voorrijdkosten ad € 65,00 in rekening gebracht.
 4. HaDeKa kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
 5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
 • HaDeKa tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen in dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
 • Indien de consument aantoon dat de zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
 1. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het uit laten hangen van een zonnescherm bij een windkracht, hoger dan windkracht 3; een elektroschakelaar niet op de neutrale stand terugzetten nadat een rolluik en/of zonnescherm is neergelaten dan wel opgetrokken is. Montage van de geleverde zaken, anders dan volgens de door HaDeKa geleverde voorschriften dan wel montage handleiding.

De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, weersinvloeden op  het doekmateriaal van zonweringen en/of screens , normale gebruiksslijtage van banden, riemen en andere hijsmiddelen.

 1. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.
 2. De garantie vangt pas aan op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van HaDeKa heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL  8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door HaDeKa geleverde zaken blijven het eigendom van HaDeKa totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met HaDeKa gesloten koopovereenkomsten zijn nagekomen inclusief volledige betaling van de levering.
 2. Door HaDeKa geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige ander wijze te bezwaren.
 4. Consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan HaDeKa dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin HaDeKa haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HaDeKa zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarom willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht HaDeKa zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daar van op de hoogte te stellen.
 6. De consument verplicht zicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

ARTIKEL 9. Gebreken, klachtentermijn

 1. De consument dient de gekochte zaken bij levering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt te weten:
 • Of de juiste zaak is geleverd;
 • Of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 1. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering aan HaDeKa te melden.
 2. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk te melden aan HaDeKa.

 

ARTIKEL 10. Prijsverhoging

 1. Indien HaDeKa met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is HaDeKa niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 10%

ARTIKEL 11. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij aflevering plaats te vinden
 2. HaDeKa kan van de consument een aanbetaling verlangen ter hoogte van 35% van het totale verschuldigde bedrag bij akkoordbevinding door consument van de betreffende offerte.
 3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HaDeKa opgegeven rekeningnummer in de valuta waarin deze is gefactureerd.
 4. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van HaDeKa en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 12. Incassokosten

 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:

Over de eerste € 1.000,00           10%

Het meerdere tot € 3.000,00      8%

Het meerdere tot € 5.000,00      5%

Het meerdere tot € 7.500,00      4%

Over het meerdere                        3%

 1. Indien HaDeKa aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van HaDeKa is beperkt tot een herlevering van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
 2. Voor plaatsing dan wel montage van zaken bij consument heeft HaDeKa een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van HaDeKa. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens HaDeKa beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

HaDeKa aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan tijdens montage door HaDeKa’s producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van consument zich bevindt. Ook voor HaDeKa of diens ondergeschikten niet-zichtbare constructie van het pand of onderdelen daarvan van consument, sluit HaDeKa uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montagewerkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Consument verplicht zich vooraf HaDeKa volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden, uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan HaDeKa vrijwaart consument uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledige informeren van HaDeKa ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
 2. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grote schuld en/of verwijtbaar handelen van HaDeKa of haar ondergeschikten.

ARTIKEL 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt bekrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HaDeKa geen invloed kan uitoefenen, docht waardoor HaDeKa niet in staat is haar verplichtingen na de komen.
 2. HaDeKa heeft ook het recht zich te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HaDeKa haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van HaDeKa opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HaDeKa niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien HaDeKa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtgd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 15. Geschillencommissie

De rechter in de woonplaats van HaDeKa is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft HaDeKa bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

ARTIKEL 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen HaDeKa en de consument is Nederlands Recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.